Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

21-09-2018 Postępowanie w sprawie funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

           Prokuratura Okręgowa w Krakowie, Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo powierzone do prowadzenia Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu - Delegatura w Krakowie, prowadzone jest z zawiadomienia Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która w 2015 r. skierowała do Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w związku z wyłudzeniem dofinansowania w kwocie 3.905.310 zł pochodzącego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Środki te miały zostać wykorzystane na wdrożenie projektu multimedialnej platformy sprzedażowej 3D.

       Na przełomie sierpnia i września 2018 r. dokonano zatrzymania 4 osób zamieszanych w popełnieni przedmiotowego czynu. Wśród nich znalazł się wówczas krakowski przedsiębiorca, który był pomysłodawcą całego procederu i kierował działaniami innych współsprawców. Wobec ww. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział II Karny zatasował w dniu 3/8/2018 r. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wymienionemu oraz pozostałym współsprawcom zarzucono popełnienie przest. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.Wobec 3 podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju.

         W dniu 20/9/2018 r. zatrzymano kolejnego podejrzanego – warszawskiego przedsiębiorcę  - któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 297 §1 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na wystawianiu nierzetelnej i poświadczającej nieprawdę dokumentacji, która następnie posłużyła do rozliczenia środków uzyskanych z dofinasowania PARP. Wobec wymienionych  zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.      

Aktualności