Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

03.04.2020 Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Wschód

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Wschód w Krakowie nadzorowała postępowanie przygotowawcze przeciwko Stanisławowi M., oskarżonemu o wyłudzenie mienia znacznej wartości w postaci niezależnych odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu uznania za nieważne orzeczeń sądowych, wydanych wobec niego, jako osoby represjonowanej za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku (Dz. U. 91.34.149 ze zm.).

W toku śledztwa, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w szczególności w postaci materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz materiałów z akt spraw prowadzonych przed Sądem Okręgowym w Krakowie i zeznań świadków, ustalono następujący stan faktyczny.

Oskarżony, wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 1959 roku, został skazany za udział w 1958 roku wspólnie z innymi osobami w napadach rabunkowych z bronią w ręku.

Nadto wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, z 1960 roku, został on skazany za przechowywanie bez zezwolenia władzy pistoletu wojskowego wraz z amunicją.

Czyny te miały charakter wyłącznie kryminalny, nie miały żadnego związku z działalnością antykomunistyczną.

Stanisław M., wystąpił do Sądu Okręgowego w Krakowie z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 1959 roku, podnosząc, że przestępstwa, za które został skazany tym wyrokiem zostały popełnione w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Wnioskodawca wskazał, że należał do podziemnej niepodległościowej organizacji. Przesłuchany w charakterze świadka, będąc pouczonym o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań podał nieprawdę, co do przynależności do wskazanej we wniosku organizacji konspiracyjnej.

W zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz innych instytucji nie ujawniono żadnych dokumentów potwierdzających antykomunistyczną działalność oskarżonego.

Sąd opierając się na zeznaniach świadków, przyjął, że czyny, za które Stanisław M., został skazany związane były z jego działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i stwierdził nieważność wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie.

W związku z uzyskanym unieważnieniem wyroku Stanisław M., wystąpił z wnioskiem do Sądu Okręgowego w Krakowie o odszkodowanie i zadośćuczynienie. W prowadzonym postępowaniu, pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań ponownie zeznał nieprawdę, powtarzając informacje o swojej działalności antykomunistycznej skutkującej skazaniem i wieloletnim więzieniem. Na mocy wydanego wyroku zasądzone zostało na rzecz Stanisława M., 56.100 zł tytułem odszkodowania oraz 45.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Następnie, Stanisław M., wystąpił do Sądu Okręgowego w Krakowie z kolejnym wnioskiem o unieważnienie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 1960 roku, podnosząc, iż przestępstwo nielegalnego posiadania broni, za które został skazany, również pozostawiało w związku z działalnością w organizacji.

W toku postępowania prowadzonego w tej sprawie, przesłuchany w charakterze świadka, będąc pouczonym o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Stanisław M., ponownie zeznał nieprawdę.

Sąd opierając się na zeznaniach Stanisława M., stwierdził nieważność kolejnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie.

Wobec uzyskania unieważnienia tego wyroku Stanisław M., także wystąpił z wnioskiem do Sądu Okręgowego w Krakowie o odszkodowanie i zadośćuczynienie. W toku prowadzonego w tej sprawie postępowania Stanisław M., przesłuchany w charakterze świadka i pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań ponownie zeznał nieprawdę o swojej działalności antykomunistycznej. Wyrokiem, Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził na rzecz Stanisława M., odszkodowanie w kwocie 145 980 zł oraz zadośćuczynienia w kwocie 108 000 zł.

W toku prowadzonego postępowania przez Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podczas kolejnej kwerendy materiałów archiwalnych prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej w zasobie archiwalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, odnaleziono nieznane wcześniej materiały operacyjne Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej.

Z materiałów KPMO wynikało, że Stanisław M., z innymi ustalonymi osobami, tworzyli grupę zbrojną. Odnalezione materiały operacyjne i sprawozdawcze nie zawierają żadnych informacji wskazujących na niepodległościowy charakter tej grupy, ani wskazujących na to by stanowiła ona część większego ugrupowania.

Analiza materiałów jednoznacznie wskazuje, iż środki uzyskane z napadów rabunkowych sprawcy przeznaczali na własne potrzeby, nie zaś na jakąkolwiek działalność niepodległościową.

Mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, Stanisławowi M., przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw polegających na wielokrotnym składaniu nieprawdziwych zeznań w toku postępowań prowadzonych przed Sądem Okręgowym w Krakowie i wyłudzenia w ten sposób nienależnego odszkodowania i zadośćuczynienia, w łącznej kwocie stanowiącej mienie znacznej wartości.

Stanisław M., nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Za te czyny grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

 

 

 

 

Aktualności